ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. Εταιρεία
Άρθρο 1ο. Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται σωματείο με τον τίτλο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διεθνή ονομασία "Hellenic Society of Veterinary Dermatology" (Η. S. V. D.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Είναι επιστημονική και εκπαιδευτική Εταιρεία και λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση.
Άρθρο 2ο. Σφραγίδα
Η Εταιρεία έχει δική της στρογγυλή σφραγίδα, που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα. Στην περιφέρεια της σφραγίδας έχει γραφεί κυκλικά ο τίτλος και το έτος ίδρυσης της Εταιρείας, ενώ στο κέντρο της έχουν γραφεί τα αρχικά της Εταιρείας και υπάρχει η παράσταση.
Άρθρο 3ο. Σκοπός 
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
1. Η προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης της κτηνιατρικής δερματολογίας στην Ελλάδα.
2. Η συνεχής βελτίωση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των κτηνιάτρων στη δερματολογία.
3. Η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών της στα νεώτερα δεδομένα της κτηνιατρικής δερματολογίας.
4. Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.
5. Η βελτίωση της περίθαλψη των ζώων στην Ελλάδα.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Εταιρεία διοργανώνει συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό, εκδίδει επιστημονικά έντυπα, διατηρεί σελίδα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιεί, γενικά, κάθε έγκριτη επιστημονική μέθοδο. Επίσης, συνεργάζεται με όμοιες ή παρεμφερείς ελληνικές ή ξένες εταιρείες στα παραπάνω θέματα. 
Άρθρο 4ο. Πόροι της Εταιρείας
Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:
1. Τις ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών της
2. Τις εγγραφές στις επιστημονικές εκδηλώσεις
3. Πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις (έκτακτες εισφορές των μελών της, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κ.ά.)
4. Τόκους καταθέσεων
5. Χορηγίες και επιδοτήσεις από κρατικά ή ευρωπαϊκά κοινοτικά επιστημονικά προγράμματα, ιδιώτες ή εταιρείες καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδο.
Άρθρο 5ο. Περιουσία της Εταιρείας
Η περιουσία της Εταιρείας απαγορεύεται να διανεμηθεί στα μέλη της. Αν η Εταιρεία διαλυθεί η περιουσία της περιέρχεται στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο, σε συνεργασία με το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας θα θεσμοθετήσει μεταπτυχιακή υποτροφία που σκοπό θα έχει την προαγωγή της κτηνιατρικής δερματολογίας στην Ελλάδα.
Άρθρο 6ο. Γενικές διατάξεις
1. Απαγορεύεται η εξάρτηση της Εταιρείας από τα Πολιτικά Κόμματα.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορικών πράξεων από την Εταιρεία. Η απόκτηση από την Εταιρία ακίνητης ή σημαντικής αξίας (πάνω από 10.000€) κινητής περιουσίας γίνεται πάντα μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.). Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Εταιρείας δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να συνεπάγεται την ανάδειξή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη λήψη προμήθειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. Μέλη
Άρθρο 1ο. Κατηγορίες μελών
Η Εταιρεία αποτελείται από Τακτικά, Δόκιμα, Έκτακτα, Επικουρικά και Επίτιμα μέλη. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εταιρείας οποιοσδήποτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού ή έχει κώλυμα από το νόμο.
Άρθρο 2ο. Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
1. Οι έλληνες κτηνίατροι, που είναι κάτοχοι της ειδικότητας της Κτηνιατρικής Δερματολογίας από το Ευρωπαϊκό ή το Αμερικανικό Κολέγιο Κτηνιατρικής Δερματολογίας.
2. Οι έλληνες κτηνίατροι, που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Εταιρείας, που αποκτήθηκαν από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι εργάζονται στις Δερματολογικές ή/και Παθολογικές Κλινικές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της Εταιρείας.
4. Οι έλληνες κτηνίατροι, που έχουν παρακολουθήσει, για τουλάχιστο ένα ακαδημαϊκό έτος, μετεκπαίδευση στις Δερματολογικές ή/και Παθολογικές Κλινικές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι ως
ι. ιδιοκτήτες ιατρείου ή κλινικής ζώων
ιι. υπάλληλοι ιατρείου ή κλινικής ζώων, ζωολογικών κήπων, ιπποδρόμων, ερευνητικών κέντρων κ.ά.
ιιι. ελεύθεροι επαγγελματίες
ασχολούνται με τη δερματολογία των ζώων για συνολικό χρόνο περισσότερο από δύο έτη.
6. Τα Δόκιμα μέλη μετά την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.
Άρθρο 3ο. Δόκιμα μέλη 
Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν:
1. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Εταιρείας, σε Τμήματα Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι έλληνες κτηνίατροι που παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός ακαδημαϊκού έτους, στις Δερματολογικές ή/και Παθολογικές Κλινικές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι ως
i. ιδιοκτήτες ιατρείου ή κλινικής ζώων
ii. υπάλληλοι ιατρείου ή κλινικής ζώων, ζωολογικών κήπων, ιπποδρόμων, ερευνητικών κέντρων κ.ά.
iii. ελεύθεροι επαγγελματίες
ασχολούνται με τη δερματολογία των ζώων για συνολικό χρόνο μικρότερο από δύο έτη.
4. Τα Έκτακτα μέλη μετά τη λήψη του πτυχίου τους. 
Άρθρο 4ο. Έκτακτα μέλη 
Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι έλληνες φοιτητές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρακολουθούν τα δύο τελευταία έτη των σπουδών τους. 
Άρθρο 5ο. Επικουρικά μέλη
Επικουρικά μέλη μπορούν να γίνουν έλληνες επιστήμονες συναφών κλάδων, των οποίων η συμμετοχή στις εργασίες της Εταιρείας κρίνεται ωφέλιμη και συντελεί στην προαγωγή του έργου της.
Άρθρο 6ο. Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με παμψηφία των παρόντων σε ένδειξη τιμής, έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κτηνιατρική δερματολογία, καθώς και όσοι έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέρ της Εταιρείας.
Άρθρο 7ο. Εγγραφή μέλους
Η ιδιότητα του Δόκιμου, του Εκτάκτου και του Επικουρικού μέλους απονέμεται από το Δ.Σ., ενώ του Τακτικού μέλους από την τακτική Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό, η απονομή της ιδιότητας του μέλους απονέμεται από την τακτική Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.
Τα Έκτακτα ή τα Δόκιμα μέλη που υποβάλουν αίτηση για να γίνουν Δόκιμα ή Τακτικά, αντίστοιχα, μετά την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων, πρέπει να είναι ταμιακώς τακτοποιημένα.
Η αποδοχή ή μη της αίτησης για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους από το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνεται, υποχρεωτικά, σε μια από τις δύο προσεχείς τακτικές συνεδριάσεις του και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών από την ημέρα κατάθεσής της. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημέρα της απόφασης του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.. Τα νέα μέλη καλούνται με επιστολή να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε.
Άρθρο 8ο. Δικαιώματα των μελών
Όλα τα μέλη της Εταιρείας, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα:
1. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ενισχύουν κάθε προσπάθεια, που έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση των στόχων της.
2. Είναι συνδρομητές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, του περιοδικού της Εταιρείας, όταν και εφόσον αυτό εκδοθεί.
3. Συμμετέχουν στις Γ.Σ. τις Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους μέχρι την έναρξη της τακτικής Γ.Σ.. Η αίτηση εκλογής για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Δερματολογικής Εταιρείας μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
4. Ελέγχουν στη Γ.Σ. τις πράξεις του Δ.Σ., όπως προβλέπει το καταστατικό.
Άρθρο 9ο. Υποχρεώσεις των μελών
Τα μέλη της Εταιρείας είναι υποχρεωμένα:
1. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
2. Να προσέρχονται στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, μέσα στα πλαίσια των νόμων και του καταστατικού.
3. Να βοηθούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.
Τα Δόκιμα, τα Έκτακτα, τα Επικουρικά και τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία για τα Έκτακτα μέλη είναι κατά 50% μειωμένη. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται κάθε χρηματικής οφειλής προς την Εταιρεία.
Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να τακτοποιούνται ταμειακά την ημέρα της Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών της.
Άρθρο 10ο. Πειθαρχικές κυρώσεις μελών
1) Οι παρακάτω πράξεις των μελών της Εταιρείας συνεπάγονται την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε αυτά:
i. Ανάρμοστη συμπεριφορά ή ενέργειες που αντιτίθενται άμεσα ή έμμεσα στους σκοπούς της Εταιρείας.
ii. Ενέργειες που παραβιάζουν το παρόν καταστατικό ή τους νόμους που διέπουν τα σωματεία.
Στις πειθαρχικές κυρώσεις περιλαμβάνονται:
1. Έγγραφη επίπληξη
2. Προσωρινή, μέχρι ενός έτους, στέρηση της ιδιότητας του μέλους
3. Οριστική διαγραφή από την Εταιρεία.
2) Κάθε πράξη που συνιστά, σύμφωνα με τα παραπάνω, πειθαρχικό αδίκημα, πρέπει με έγγραφη έκθεση τουλάχιστον δύο μελών της Εταιρείας να εκτίθεται στο Δ.Σ. Η πρόταση για την πειθαρχική ποινή λαμβάνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από έκτακτη Γ.Σ. που αυτό συγκαλεί. Η πρόταση για επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του Δ.Σ. λαμβάνεται χωρίς να συμμετέχει το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος. Μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. το υπό κατηγορία μέλος στερείται των δικαιωμάτων του. Η πρόταση του Δ.Σ. λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία του μέλους, η οποία του γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή πριν τουλάχιστον δέκα ημέρες και στην οποία περιγράφεται με σαφήνεια το κατηγορητήριο και ορίζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. Το υπό κατηγορία μέλος, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία, μάρτυρες και έγγραφα, για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν δεν παρουσιαστεί, η πρόταση προς τη Γ.Σ. λαμβάνεται χωρίς απολογία. Η πρόταση του Δ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία του 75% των παρόντων μελών της. Το υπό κατηγορία μέλος έχει το δικαίωμα να απολογηθεί στη Γ.Σ. πριν από την ψηφοφορία.
Σε περίπτωση που υπαίτιοι των παραπάνω πράξεων είναι όλα ή κάποια από τα μέλη του Δ.Σ., αυτό οφείλει να συγκαλέσει τη Γ.Σ. όπως ανωτέρω και εντός προθεσμίας ενός μήνα από την κατάθεση της έκθεσης σε αυτό. Εφόσον περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, συγκαλείται η Γ.Σ. από τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική έκθεση με πρόσκληση που υπογράφεται απ' αυτά και στην οποία εκτίθεται το κατηγορητήριο.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τη λήψη της αποφάσεως από τη Γ.Σ. να ανακοινώσει το περιεχόμενό της στον ενδιαφερόμενο. Σε ειδικές περιπτώσεις, μετά την προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων, είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως παραπάνω.
Σε περίπτωση που λόγω αποβολής ολόκληρου ή μέρους του Δ.Σ. δεν μπορεί να επιτευχθεί η λειτουργία του σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, διορίζεται προσωρινό Δ.Σ. με σκοπό να ενεργήσει αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ., εντός προθεσμίας έξι μηνών σύμφωνα με το Νόμο.
3) Η καθυστέρηση καταβολής της ετήσιας συνδρομής πέρα των δύο ετών συνιστά, επίσης, πειθαρχικό αδίκημα και μπορεί να επισύρει την οριστική διαγραφή του μέλους, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. κατά την ετήσια συνέλευσή της με σχετική πλειοψηφία και κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει με συστημένη επιστολή το υπό διαγραφή μέλος και να περιμένει την απάντηση του μέσα σ' ένα μήνα πριν προχωρήσει στις παραπάνω ενέργειες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. Διοίκηση 
Άρθρο 1ο. Όργανα διοίκησης 
Τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
2. H Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 
Άρθρο 2ο. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1) Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από επτά μέλη και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα (Γ.Γ.), τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα (Ε.Γ.) και δύο συμβούλους, τα οποία εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.
2) Τα μέλη του Δ.Σ., που ανήκουν στα Τακτικά μέλη της Εταιρείας, πρέπει να είναι έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα της επανεκλογής. Ένα πρόσωπο δε μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος του Δ.Σ. πέραν των δύο συναπτών περιόδων, αλλά μπορεί να κατέχει άλλη θέση στο Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται κατά τη διάρκεια της τακτικής Γ.Σ., κάθε δεύτερο Φθινόπωρο ή Χειμώνα και η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του νέου χρόνου, οπότε και λήγει η θητεία του παλαιού.
3) Όποιος επιθυμεί να εκλεγεί σε κάποιο αξίωμα του Δ.Σ. υποβάλλει την υποψηφιότητά του με αίτηση στο Γ.Γ., τουλάχιστον 30 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιοτήτων και κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. Αν και πάλι δεν υποβληθούν υποψηφιότητες η Επιτροπή Αποδοχής Μελών και Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. προτείνει τρία μέλη από τα παρόντα για κάθε μία θέση. Τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ. διεξάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από τα μέλη της Γ.Σ. Η ψηφοφορία γίνεται με σταυροδοσία των υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η εκλογή γίνεται με την πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
4) Εντός 10 ημερών ο πλειοψηφών συγκαλεί τους εκλεγέντες για συγκρότηση σε Σώμα, η οποία γίνεται με φανερή ψηφοφορία για κάθε μια από τις θέσεις του Προεδρείου. Για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ. Εάν δεν καρποφορήσουν τρεις συνεχείς ψηφοφορίες τότε εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφών κατά την τελευταία ψηφοφορία. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο την περιουσία της Εταιρείας. Το πρωτόκολλο υπογράφει τόσο το απερχόμενο όσο και το νέο Δ.Σ. Μέχρι να αναλάβει καθήκοντα το νέο Δ.Σ. τη διοίκηση της Εταιρείας ασκεί το παλιό.
Άρθρο 3ο. Λειτουργία Δ.Σ. 
1) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται στην έδρα της Εταιρείας. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο και εκτάκτως όταν κρίνει ο Πρόεδρος ότι υπάρχει ανάγκη ή ύστερα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον 3 μελών του.
Το Δ.Σ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Γ.Γ. κατόπιν εντολής του Προέδρου και συζητεί και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία. Το Δ.Σ., κατά την απόλυτη κρίση του, αποφασίζει και για κάθε άλλο θέμα που δεν αναφέρεται στο καταστατικό και η απόφαση έχει πλήρη ισχύ έναντι πάντων.
2) Το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα με πέντε τουλάχιστον μέλη του παρόντα, μεταξύ των οποίων πρέπει να είναι απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία και αιτιολογημένη ψήφο, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για προσωπικό ζήτημα γίνεται μυστική ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν υπάρχει πάλι ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. που συγκαλείται εκτάκτως μέσα σε 20 μέρες.
3) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του τον πρώτο επιλαχόντα στις τελευταίες εκλογές και αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες τότε το Δ.Σ. κατά την απόλυτη κρίση του ορίζει ένα από τα Τακτικά μέλη της Εταιρείας. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται όπως ανωτέρω.
4) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία δεν συμμετείχαν ή στην οποία συμμετείχαν και διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Δ.Σ. συντάσσονται από τον Ε.Γ. και υπογράφονται στην ίδια ή στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών, αυτές περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.
5) Το Δ.Σ. διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Δικαστηρίου και άλλων αρχών. 
Άρθρο 4ο. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος:
1. Προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αυτόν (εκτός από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.), ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει η πλειοψηφία των μελών του.
2. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας
3. Συγκαλεί δια του Γ.Γ. τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση και συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της.
4. Μαζί με τον Γ.Γ. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και άλλων αρχών σε κάθε εξώδικη σχέση της και υπογράφουν τα έγγραφα που αποστέλλονται στο όνομα της Εταιρείας.
5. Προσυπογράφει με το Γ.Γ. και τον Ταμία τα εντάλματα για την πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό καθώς και των εκτάκτων δαπανών που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.
6. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Επί μακροχρόνιας αδυναμίας και του Αντιπροέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του προκηρύσσονται εκλογές.
Άρθρο 5ο. Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας:
1. Καλεί, μετά από εντολή του Προέδρου, τα μέλη της Εταιρείας ή του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις που προεδρεύει ο Πρόεδρος.
2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία της Εταιρείας, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της, παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στην Εταιρεία, κρατάει πρωτόκολλο στο οποίο με αύξοντα αριθμό καταγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
3. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα για την πληρωμή των δαπανών.
4. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα της Εταιρείας
5. Συντάσσει την έκθεση των πεπραγμένων του χρόνου που πέρασε, η οποία, μετά από έγκρισή της από τον Πρόεδρο, ανακοινώνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αρχή του έτους.
6. Μαζί με τον Ε.Γ. είναι υπεύθυνοι την προετοιμασία της Γ.Σ., των συνεδριάσεων του Δ.Σ., την εποπτεία των πρακτικών και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.
7. Όταν απουσιάζει τον αντικαθιστά ο Ε.Γ.
Άρθρο 6ο. Ταμίας του Δ.Σ.
1. Ο Ταμίας εισπράττει την ετήσια συνδρομή κάθε μέλους και ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης, κρατάει τα λογιστικά βιβλία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. τα παραστατικά από τις δαπάνες που έγιναν.
2. Τα κεφάλαια της Εταιρείας, τα οποία είναι σε μετρητά, πρέπει να είναι κατατεθειμένα σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας. Ποσό ανάλογο προς τα συνήθη λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300€, μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία σε μετρητά. Το πλεόνασμα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό. Ανάληψη από την Τράπεζα μπορεί να κάνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
3. Το διαχειριστικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει τον ισολογισμό, που ελέγχει και εγκρίνει κατΆ αρχήν το Δ.Σ. Το ταμείο ελέγχεται τακτικά στο πρώτο δίμηνο εκάστου έτους από την εκλεγείσα από τη Γ.Σ. τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Δ.Σ. Μετά από έκθεση που υποβάλλει η Εξελεγκτική Επιτροπή, ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός τίθεται για έγκριση κατά τη διάρκεια της τακτικής Γ.Σ., η οποία κατά την κρίση της απαλλάσσει ή όχι το Δ.Σ.
Άρθρο 7ο. Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Ο Ειδικός Γραμματέας:
1. Αντικαθιστά τον Γ.Γ. σε περίπτωση απουσίας του.
2. Συντάσσει τα πρακτικά της Γ.Σ., τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ., μετά από την ανάγνωση και επικύρωσή τους από το αντίστοιχο όργανο. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ.
Άρθρο 8ο. Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία Τακτικά μέλη της Εταιρείας που εκλέγονται κάθε 2 χρόνια από τη Γ.Σ.. Ο αρχαιότερος από τους τρεις προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει και εποπτεύει τα οικονομικά της Εταιρείας και υποβάλλει έκθεση για τον σκοπό αυτό κάθε χρόνο στη Γ.Σ. προκειμένου να απαλλαγούν τα μέλη του Δ.Σ.
Άρθρο 9ο. Γενική Συνέλευση
1) Ανώτατη αρχή της Εταιρείας είναι η Γ.Σ. των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών της, η οποία συγκαλείται μια φορά το χρόνο, εντός του τελευταίου τριμήνου του. Στην ετήσια Γ.Σ. γίνεται υποχρεωτικά διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του χρόνου που πέρασε, τον οποίο αναπτύσσουν ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, αντίστοιχα, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. Στην ετήσια τακτική Γ.Σ. συζητούνται τα θέματα που θέτει το Δ.Σ. και είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη. Οποιοδήποτε θέμα προταθεί από μέλος της Γ.Σ. και εφόσον συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών, συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και συζητείται. Η Γ.Σ. επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Κάθε δεύτερο χρόνο η Γ.Σ., που πραγματοποιείται στην έδρα της Εταιρείας, παίρνει το χαρακτήρα της εκλογο-απολογιστικής.
2) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία για όλα τα θέματα (εκτός από την απόφαση για διάλυση της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος καταστατικού) εφόσον παρίστανται το ήμισυ συν ένα των τακτοποιημένων ταμειακώς Τακτικών μελών της Εταιρείας. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός 20 ημερών, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
3) Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την Εταιρεία, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από υποβολή έγγραφης σχετικής αίτησης, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα και υπογράφεται τουλάχιστον από το 25% των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται εντός 40 ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως στον Γ.Γ. και για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να είναι παρόν τουλάχιστο το 75% των υπογραφόντων την αίτηση.
4) Στις προσκλήσεις για την πραγματοποίηση έκτακτης ή τακτικής Γ.Σ. πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ώρα και ο τόπος της Γ.Σ. καθώς και η ώρα και ο τόπος της επαναληπτικής Γ.Σ. σε έλλειψη απαρτίας. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη πριν 30 τουλάχιστον ημέρες. Θέματα που δεν αναγράφονται στις προσκλήσεις για έκτακτη Γ.Σ. δεν συζητούνται.
5) Η λήψη αποφάσεων από τη Γ.Σ. λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των παρόντων, ύστερα από την αφαίρεση των άκυρων και λευκών ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε ψηφοφορία που αφορά σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση και σε προσωπικά ζητήματα είναι μυστική. Κάθε πρόταση που έχει απορριφθεί δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου για ψηφοφορία πριν την διέλευση τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 10ο. Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση Εταιρείας
1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ., η οποία έχει απαρτία εφόσον παρίσταται το ήμισυ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων Τακτικών μελών και υπάρξει πλειοψηφία του 75% των παρόντων.
2) Η διάλυση της Εταιρείας μπορεί να αποφασισθεί από την Γ.Σ. που θα έχει την από το Νόμο απαιτούμενη απαρτία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'. Επιστημονικές δραστηριότητες 
Άρθρο 1ο. Επιστημονικές εκδηλώσεις 
Η Εταιρεία οργανώνει τουλάχιστον ένα Συνέδριο κάθε δύο χρόνια, το οποίο μπορεί να γίνει σε συνεργασία με άλλες συναφείς Επιστημονικές Εταιρείες ή φορείς. Στα συνέδρια ανακοινώνονται βιβλιογραφικές, κλινικές και ερευνητικές εργασίες, γίνονται διαλέξεις και στρογγυλές τράπεζες και γενικά προβάλλεται η επιστημονική δραστηριότητα των μελών της Εταιρείας και οι σύγχρονες εξελίξεις της κτηνιατρικής δερματολογίας. Η αποδοχή ή μη των εργασιών που υποβάλλονται για ανακοίνωση γίνεται ύστερα από κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Εκτός από συνέδρια η Εταιρεία διοργανώνει ημερίδες, συμπόσια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες στο κοινό και γενικότερα πάσης φύσεως επιστημονικές εκδηλώσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της.
Ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων ορίζεται από το Δ.Σ. και η οργάνωσή τους ανατίθεται σε επταμελή Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του Δ.Σ. μεταξύ των οποίων είναι οπωσδήποτε ο Γ.Γ. και ο Ταμίας.
Το κόστος συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία καθορίζεται από το Δ.Σ., το οποίο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια (π.χ. αναζήτηση χορηγών, καταχώρηση διαφημίσεων στο πρόγραμμα της εκδήλωσης κ.ά.) για να είναι το ελάχιστο δυνατό για τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας. Τα μη ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας καθώς και τα μη μέλη της, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, υποχρεούνται να καταβάλουν το διπλάσιο κόστος συμμετοχής. Επίσης, τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων για συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, οι οποίες αφορούν σε περιορισμένο αριθμό ατόμων. 
Άρθρο 2ο. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Η Εταιρεία δια της Εκδοτικής Επιτροπής εκδίδει το επίσημο περιοδικό της, αμέσως μόλις οι πόροι της το επιτρέψουν, το οποίο διανέμεται δωρεάν σε όλα τα μέλη της. Η συνδρομή του περιοδικού για μη μέλη της Εταιρείας, ιδρύματα, εταιρείες κ.ά. καθορίζεται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με την Εκδοτική Επιτροπή. Το περιοδικό της Εταιρείας διέπεται από ειδικό κανονισμό λειτουργίας που υποβάλει η Εκδοτική Επιτροπή και εγκρίνει το Δ.Σ. Ο κανονισμός αυτός θα ισχύσει σαν παράρτημα του παρόντος καταστατικού. Στο περιοδικό δημοσιεύονται βιβλιογραφικές, κλινικές και ερευνητικές εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της Εταιρείας, επιστημονικά θέματα που παρουσιάστηκαν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας και οτιδήποτε άλλο κρίνει ωφέλιμο η Εκδοτική Επιτροπή.
Η Εταιρεία δια της Εκδοτικής Επιτροπής εκδίδει επιστημονικά έντυπα και βιβλία σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας.
Διάφορα ενδιαφέροντα επιστημονικά θέματα σχετικά με την κτηνιατρική δερματολογία παρουσιάζονται στη σελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο, στα περισσότερα από τα οποία έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Εταιρείας.
Άρθρο 3ο. Επιστημονικές επιτροπές
Το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτεί επιτροπές, τις οποίες στελεχώνει κατά την κρίση του και στις οποίες αναθέτει τη μελέτη θεμάτων, που έχουν σχέση με την προαγωγή της κτηνιατρικής δερματολογίας στην Ελλάδα και τους εν γένει σκοπούς της Εταιρείας. Οι επιτροπές αυτές, τουλάχιστον, ετησίως πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Σ. έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών τους.
Επίσης, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. ορίζει, μεταξύ των άλλων επιτροπών, και τις εξής:
• Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου. Η Επιτροπή αυτή έχει πέντε μέλη με θητεία 2 ετών που μπορεί να ανανεωθεί για κάθε μέλος χωριστά. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η κρίση των εργασιών που υποβάλλονται για ανακοίνωση στα Συνέδρια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, που είναι το αρχαιότερο μέλος της, μοιράζει τις εργασίες που του στέλνει το Δ.Σ. στα μέλη της και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους προσκαλεί την επιτροπή σε συνεδρίαση για την οριστική κρίση των εργασιών. Η αποδοχή ή η απόρριψη μιας εργασίας συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής προς το Δ.Σ. Η Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου έχει στη διάθεση της ένα τουλάχιστον μήνα για την υποβολή της έκθεσης στο Δ.Σ.
• Επιτροπή Αποδοχής Μελών και Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. Απαρτίζεται από το Γ.Γ. και δύο Τακτικά μέλη και ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων μελών και των υποψηφίων για τα αξιώματα του Δ.Σ. Η θητεία της είναι διετής.
• Εκδοτική Επιτροπή. Είναι πενταμελής και ασχολείται με την έκδοση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων της Εταιρείας. Η θητεία της είναι τετραετής.
Άρθρο 4ο. Έρευνα – Υποτροφίες - Έπαθλα
Η Εταιρεία προκηρύσσει υποτροφίες για τα μέλη της, για την πραγματοποίηση έρευνας σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό της. Η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες ή έρευνες που έγιναν από τα μέλη της. Το χρηματικό ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με την κρίση του και τις χρηματικές δυνατότητες της Εταιρείας.

 

Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και τριάντα άρθρα υπογράφεται από τα μέλη της Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης που συνήλθε σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:30, στο Αμφιθέατρο της Παθολογικής Κλινικής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., που βρίσκεται επί της οδού Σταύρου Βουτυρά 11 στη Θεσσαλονίκη.

 

Θεσσαλονίκη 13 Δεκεμβρίου 2003

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη
Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας