ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ 
Κατηγορίες μελών
Η Εταιρεία αποτελείται από Τακτικά, Δόκιμα, Έκτακτα, Επικουρικά και Επίτιμα μέλη. Δεν μπορεί να είναι μέλος της Εταιρείας οποιοσδήποτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού ή έχει κώλυμα από το νόμο.
Τακτικά μέλη
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
1. Οι έλληνες κτηνίατροι, που είναι κάτοχοι της ειδικότητας της Κτηνιατρικής Δερματολογίας από το Ευρωπαϊκό ή το Αμερικανικό Κολέγιο Κτηνιατρικής Δερματολογίας.
2. Οι έλληνες κτηνίατροι, που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων με θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Εταιρείας, που αποκτήθηκαν από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι εργάζονται στις Δερματολογικές ή/και Παθολογικές Κλινικές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο της Εταιρείας.
4. Οι έλληνες κτηνίατροι, που έχουν παρακολουθήσει, για τουλάχιστο ένα ακαδημαϊκό έτος, μετεκπαίδευση στις Δερματολογικές ή/και Παθολογικές Κλινικές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι ως
ι. ιδιοκτήτες ιατρείου ή κλινικής ζώων
ιι. υπάλληλοι ιατρείου ή κλινικής ζώων, ζωολογικών κήπων, ιπποδρόμων, ερευνητικών κέντρων κ.ά.
ιιι. ελεύθεροι επαγγελματίες
ασχολούνται με τη δερματολογία των ζώων για συνολικό χρόνο περισσότερο από δύο έτη.
6. Τα Δόκιμα μέλη μετά την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων.
Δόκιμα μέλη 
Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν:
1. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Εταιρείας, σε Τμήματα Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι έλληνες κτηνίατροι που παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός ακαδημαϊκού έτους, στις Δερματολογικές ή/και Παθολογικές Κλινικές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι έλληνες κτηνίατροι, οι οποίοι ως
i. ιδιοκτήτες ιατρείου ή κλινικής ζώων
ii. υπάλληλοι ιατρείου ή κλινικής ζώων, ζωολογικών κήπων, ιπποδρόμων, ερευνητικών κέντρων κ.ά.
iii. ελεύθεροι επαγγελματίες
ασχολούνται με τη δερματολογία των ζώων για συνολικό χρόνο μικρότερο από δύο έτη.
4. Τα Έκτακτα μέλη μετά τη λήψη του πτυχίου τους. 
Έκτακτα μέλη 
Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι έλληνες φοιτητές των Τμημάτων Κτηνιατρικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρακολουθούν τα δύο τελευταία έτη των σπουδών τους. 
Επικουρικά μέλη
Επικουρικά μέλη μπορούν να γίνουν έλληνες επιστήμονες συναφών κλάδων, των οποίων η συμμετοχή στις εργασίες της Εταιρείας κρίνεται ωφέλιμη και συντελεί στην προαγωγή του έργου της.
Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. με παμψηφία των παρόντων σε ένδειξη τιμής, έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κτηνιατρική δερματολογία, καθώς και όσοι έχουν εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέρ της Εταιρείας.
Εγγραφή μέλους
Η ιδιότητα του Δόκιμου, του Εκτάκτου και του Επικουρικού μέλους απονέμεται από το Δ.Σ., ενώ του Τακτικού μέλους από την τακτική Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από το καταστατικό, η απονομή της ιδιότητας του μέλους απονέμεται από την τακτική Γ.Σ., μετά από πρόταση του Δ.Σ.
Τα Έκτακτα ή τα Δόκιμα μέλη που υποβάλουν αίτηση για να γίνουν Δόκιμα ή Τακτικά, αντίστοιχα, μετά την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων, πρέπει να είναι ταμιακώς τακτοποιημένα.
Η αποδοχή ή μη της αίτησης για απόκτηση της ιδιότητας του μέλους από το Δ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνεται, υποχρεωτικά, σε μια από τις δύο προσεχείς τακτικές συνεδριάσεις του και πάντως όχι πέραν των έξι μηνών από την ημέρα κατάθεσής της. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημέρα της απόφασης του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.. Τα νέα μέλη καλούνται με επιστολή να τακτοποιήσουν την ετήσια συνδρομή τους μέσα σε δύο μήνες από την ημέρα που τους κοινοποιήθηκε.
Δικαιώματα των μελών
Όλα τα μέλη της Εταιρείας, εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα:
1. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και ενισχύουν κάθε προσπάθεια, που έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση των στόχων της.
2. Είναι συνδρομητές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, του περιοδικού της Εταιρείας, όταν και εφόσον αυτό εκδοθεί.
3. Συμμετέχουν στις Γ.Σ. τις Εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους μέχρι την έναρξη της τακτικής Γ.Σ.. Η αίτηση εκλογής για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Δερματολογικής Εταιρείας μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
4. Ελέγχουν στη Γ.Σ. τις πράξεις του Δ.Σ., όπως προβλέπει το καταστατικό.
Υποχρεώσεις των μελών
Τα μέλη της Εταιρείας είναι υποχρεωμένα:
1. Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
2. Να προσέρχονται στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, μέσα στα πλαίσια των νόμων και του καταστατικού.
3. Να βοηθούν στην πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.
Τα Δόκιμα, τα Έκτακτα, τα Επικουρικά και τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους, η οποία για τα Έκτακτα μέλη είναι κατά 50% μειωμένη. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται κάθε χρηματικής οφειλής προς την Εταιρεία.
Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να τακτοποιούνται ταμειακά την ημέρα της Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών της.
Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας