ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ε.Κ.Δ.Ε. χορηγεί, ετησίως ή σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, υποτροφίες έρευνας, με σκοπό: α) την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της δερματολογίας των ζώων ή ενδεχομένως σε άλλα γνωστικά πεδία που έχουν άμεση σχέση με αυτή, και β) την ενίσχυση του ερευνητικού έργου των Ελλήνων επιστημόνων. 
2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Υποτροφίες θα χορηγούνται: α) σε ετήσια βάση, ή β) σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εφόσον η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν επιτρέπει τη χορήγηση υποτροφιών κάθε χρόνο. Αρμόδιο να αποφασίζει για τη συχνότητα χορήγησης των υποτροφιών είναι το Δ.Σ. της Ε.Κ.Δ.Ε. 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
α) Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 5000€, που μελλοντικά και ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ενδέχεται να τροποποιηθεί
β) Η υποτροφία προκηρύσσεται από το Δ.Σ. της Ε.Κ.Δ.Ε. και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα και την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών
γ) Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους (ταχυδρομικά σε 3 αντίγραφα ή ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.) στο Γενικό Γραμματέα της Ε.Κ.Δ.Ε. μέχρι την 1 Απριλίου του έτους μετά την προκήρυξη της υποτροφίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα μέλη της Ε.Κ.Δ.Ε. ή ερευνητικές ομάδες που περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον μέλος της εταιρείας. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα καμία άλλη υποτροφία για τη συγκεκριμένη μελέτη από άλλο φορέα. Αιτήσεις που δεν έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Κτηνιατρικής Δερματολογίας ή άλλα συγγενή γνωστικά πεδία θα απορρίπτονται από το Δ.Σ. χωρίς να κριθούν. Η υποβολή αίτησης σημαίνει αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού
δ) Σε περίπτωση που υποβληθεί μια μόνο αίτηση, θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται από δύο Έλληνες Κτηνιάτρους Δερματολόγους που θα επιλέγονται από το Δ.Σ. της Ε.Κ.Δ.Ε. και δε θα ανήκουν στην ερευνητική ομάδα που υπέβαλλε την αίτηση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που μεταξύ των αιτήσεων που θα υποβληθούν υπάρχει μια μόνο αίτηση μετεκπαιδευόμενου (resident) του European College of Veterinary Dermatology, η οποία και έχει απόλυτη προτεραιότητα.
ε) Σε περίπτωση που υποβληθούν δύο ή περισσότερες αιτήσεις, η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνεται από δύο (2) μη Ελληνικής καταγωγής κριτές, Κτηνιάτρους δερματολόγους του εξωτερικού, με αδιαμφισβήτητη διεθνή επιστημονική αναγνώριση και κατά προτίμηση διπλωματούχους του E.C.V.D. ή/και του A.C.V.D. Η επιλογή των κριτών θα γίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ. της Ε.Κ.Δ.Ε. και τα ονόματά τους δε θα γνωστοποιούνται πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι κριτές δε θα γνωρίζουν τα ονόματα των ερευνητών που έκαναν την κάθε πρόταση
στ) Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι κριτές θα βαθμολογήσουν την αίτηση ή τις αιτήσεις σε κλίμακα από 0 ως 100 με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της κτηνιατρικής δερματολογίας (0-20), 2. Πρωτοτυπία (0-10), 3. Σαφήνεια (0-20), 4. Πιθανότητα επιτυχούς έκβασης της έρευνας (0-20), 5. Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες (0-10), 6. Ικανότητα του αιτούντα να πραγματοποιήσει την έρευνα (0-20)
ζ) Σε περίπτωση που υπάρχει μία μόνο αίτηση η υποτροφία θα παραχωρείται εφόσον ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο Ελλήνων κριτών είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 50. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αιτήσεις η υποτροφία θα παραχωρείται σε εκείνη που συμπλήρωσε το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας των δύο κριτών με την προϋπόθεση και πάλι ότι αυτός θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος από 50
η) Το αποτέλεσμα της κρίσης θα ανακοινώνεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Δ.Ε. στο τέλος του ίδιου ημερολογιακού έτους που υποβλήθηκαν οι αιτήσεις.
θ) Η διάρκεια της χρηματοδότησης των υποτρόφων είναι 3 χρόνια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του ακριβώς επόμενου ημερολογιακού έτους και επιτελείται μέσω της παράδοσης τιμολογίων με τα στοιχεία της Ε.Κ.Δ.Ε. στον ταμεία της εταιρείας.
ι) Ο υπότροφος οφείλει: 1. να υποβάλλει στο Δ.Σ. της Ε.Κ.Δ.Ε. ενημερωτικό σημείωμα (έκθεση προόδου) για την πορεία της χρηματοδοτούμενης έρευνας κάθε 6 μήνες, 2. να ολοκληρώσει το ερευνητικό έργο μέσα σε 3 χρόνια το πολύ, 3. να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα σε μορφή πλήρους εργασίας σε έγκριτο διεθνές περιοδικό μέσα σε 6 χρόνια το πολύ και στη δημοσίευση να γίνεται μνεία της χρηματοδότησης από την Ε.Κ.Δ.Ε. 
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
α) Στην αίτηση θα αναγράφονται: 1. τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) στα ελληνικά, 2. συνοπτικό αλλά πλήρες βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, γνώση ξένων γλωσσών, εκπαίδευση, δημοσιεύσεις κλπ) επίσης στα ελληνικά, και 3. αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής πρότασης στα αγγλικά.
β) Οι κριτές θα λάβουν γνώση μόνο της αναλυτικής περιγραφής της ερευνητικής πρότασης που πρέπει να συντάσσεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτει την ταυτότητα του αιτούντα.
γ) Η αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Τίτλο: μέχρι 3 γραμμές
1. Εισαγωγή με στοιχεία για τα μέχρι τώρα γνωστά πάνω στο προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο: μέχρι 15 γραμμές
3. Ερευνητική υπόθεση: μέχρι 6 γραμμές
4. Στόχοι της μελέτης: μέχρι μια σελίδα
5. Υλικά και μέθοδοι, όπου θα γίνεται αναλυτική αναφορά και στον αριθμό των ζώων που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν: μέχρι 1,5 σελίδα
6. Σημασία που αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας: μέχρι 10 γραμμές
7. Πιθανή χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων για άλλες μελλοντικές έρευνες: μέχρι 10 γραμμές
8. Βιβλιογραφικές αναφορές: μέχρι 20 
ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Μεταξύ 31ης Μαϊου και 4ης Ιουνίου 2016 έγινε στο Bordeaux της Γαλλίας το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Δερματολογίας (WCVD8). Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε ως αναρτημένη ανακοίνωση η μελέτη της κα Παυλίνας Μπούζα-Ράπτη με τίτλο: External ear canal and pinnae microbiota in atopic dogs with and without lesions - a semiquantitative cytological study. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη στην Υποτροφία για Έρευνα της Ε.Κ.Δ.Ε. του 2013.  
Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή πατήστε ΕΔΩ

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας